jpvnus

z[

z[

z[

z[

z[

z[

Chính sách an ninh thông tin

Trong hội thông tin ngày càng được nâng cao, công ty chúng tôi bảo vệ những thông tin mật được khách hàng cung cấp dưới dạng hợp đồng phát triển công việc của công ty, đồng thời cũng bảo vệ những thông tin mật thông tin nhân khỏi một loạt những mối đe dọa xảy ra trong sự phát triển thông tin, bảo đảm tính sẵn sàng, toàn vẹn bảo mật của thông tin, cố gắng hết sức tuân theo quy trình kinh doanh để đạt được sự tin tưởng của khách hàng.

Trách nhiệm của công ty chúng tôi làm những yêu cầu liên quan đến việc bảo mật thông tin, tất cả nhân viên đều những kiến thức ràng chính xác về việc bảo mật thông tin, tuân thủ theo các quy tắc liên quan đến việc truy cập sử dụng các tài sản thông tin bao gồm cả thông tin mật, phải nhận được sự tin tưởng của khách hàng để thể ngăn chặn những rủi ro ngẫu nhiên, ngoài ý muốn.

Công ty chúng tôi thực hiện theo những mục dưới đây, đó những vấn đề quan trọng nhất trong việc duy trì cải thiện bảo mật thông tin.

 

1.      Duy trì sự bảo mật thông tin của dịch vụ cung cấp cho khách hàng, nhân viên nhận thức đầy đủ về những điều bản của hoạt động kinh doanh, tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận với khách hàng các quy định pháp luật liên quan đến việc kinh doanh của công ty chúng tôi.

2. Thành lập ban bảo mật thông tin liên quan đến việc thiết lập hệ thống quản bảo mật thông tin của công ty chúng tôi, tiến hành đánh giá các rủi ro , thúc đẩy việc nghiên cứu thực thi các biện pháp bảo mật  thông tin thích hợp.

3.  Tuân thủ theo các chính sách, điều khoản, tiêu chuẩn, thủ tục của công ty.

4.  Tiến hành các biện pháp bảo mật phù hợp dựa trên kết quả đánh giá rủi ro của tài sản thông tin, cố gắng đảm bảo tính sẵn sàng, tính toàn vẹn, tính bảo mật, ngăn chặn sự truy cập trái phép tiết lộ thông tin mật.

5.  Đối với tất cả nhân viên công ty, tiến hành đào tạo về việc bảo vệ bảo mật thông tin, tất cả các nhân viên nhận thức được vai trò của việc bảo mật thông tin.

6.  Trong trường hợp muốn ủy thác cho công ty khác những hoạt động liên quan đến việc quản thông tin, công ty sẽ lựa chọn những người đủ khả năng kinh nghiệm, trong hợp đồng sẽ quy định những điều khoản liên quan đến vấn đề bảo mật, đảm bảo thông tin được quản thích hợp.

7.  Thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá những rủi ro bảo mật thông tin, tiến hành các biện pháp cần thiết, thực hiện hiệu quả giám sát quản các biện pháp, chúng tôi cũng hỗ trợ đối với những rủi ro mới trong hội thông tin ngày càng phát triển.

The CEO

Shigeo@Tomori