Description: Description: Description: Description: jpDescription: Description: Description: Description: vnDescription: Description: Description: Description: us

Description: Description: Description: Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\jp\log02b21111.gif

Description: Description: Description: Description: z[

Description: Description: Description: Description: z[

Description: Description: Description: Description: z[

Description: Description: Description: Description: z[

Description: Description: Description: Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\vn\button_security.gif

Description: Description: Description: Description: z[

Description: Description: Description: Description: z[

Hồ sơ công ty

Description: Description: Description: Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\jp\gaiyo_shaoku_yokohama.jpg

Trung tâm phát trin Yokohama

 

Description: Description: Description: Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\jp\gaiyo_shaoku_vietnam.jpg

Trung tâm phát trin Vit Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@@LSI R&D Labs., Inc.

Thành@lp 

: 15/11/1982

Vốn

F20 triệu yên

Giám đc

FShigeoTomori

@

Trung tâm Phát triển Yokohama:

 

 

 

 

Wako Denshi Building 4F, 6-13-32

Tsunashima-nishi Kohoku-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken, Japan, 223-0053

Điện thoại:     +81-90-4451-7425

 

Trung tâm phát trin Vit Nam

 

Nghia@Tin@Building@3F

448/3@Le Van Si street, Ward 14, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoi: +84-945-805-420

 

Trung tâm phát trin Đài Loan

 

14, 156 ROC three-stage consumer East Road Taipei

 

Trung tâm phát trin Miyakojima

 

 

at Anhui Hefei Feng Yang Road 1404 Hengfeng Building,

 People's Republic of China  230011

 

 

Trung tâm phát trin Trung Quc

 

Tomori Denki Building 1F,  Hirara-nishizato 241, Miyako-jima-shi, Okinawa-ken, 

Japan, 906-0012

 

 

cu t chc:

 

 

Các công ty liên quan:

 

Electrical Shokai Co., Tomori (Okinawa)

Care unit electrical Shokai Co. Tomori (Okinawa)

 

Description: Description: Description: Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\vn\button_pagesentou.gif