jpvnus

z[

z[

z[

z[

z[

z[


@@

 

Chính sách quản lý

Đối với thế giới ! Chúng tôi đặt mục tiêu vào sự phát triển của hệ thống nhúng .

(1)  Đẩy mạnh phát triển các đối tác được ủy quyền.

 @  Đẩy mạnh việc xây dựng các cơ sở (trung tâm kĩ thuật) ở nước ngoài.

Đáp ứng nhu cầu giảm chi phí, tăng tốc độ để phát triển, thúc đẩy một cầu nối SE, chúng tôi mong muốn cung cấp một hệ thống phát triển bằng cách sử dụng các cơ sở ngoài nước.

 A  Đẩy mạnh việc cải tiến quản lí dựa trên CMMI

Nâng cao năng lực quản lý dự án, khả năng quản lí và chất lượng, nhằm mục đích giảm bớt gánh nặng hành chính cho đối tác.

(2)  Thách thức của việc tạo ra một sản phẩm cho riêng mình và nâng cao công nghệ

@ Hợp tác với các trường đại học và các công ty, thúc đẩy việc học tập và nghiên cứu

A Lên kế hoạch nghiên cứu sản phẩm

(3)  Tạo ra nguồn nhân lực độc lập

Hợp tác với những người năng động, suy nghĩ tích cực và tự tin.

Đào tạo những người có thể đóng góp cho tương lai của Nhật Bản cũng như thế giới.

Mọi người hướng tới việc tôn trọng ước mơ, tính cách và giúp đỡ lẫn nhau..             

@ Không phân biệt giới tính, tuổi tác, quốc tịch, tuyển dụng dựa trên thành tích và kĩ năng.

 A Quản lý và phát triển kĩ thuật chương trình đào tạo cho các nhân viên tiềm năng, sinh viên thực tập.

 B Cải tiến hệ thống quản lý và đánh giá để đánh giá mức độ tự chủ

 C Cơ hội để trao đổi quan điểm và nâng cao kĩ năng công việc (cắm trại)


Chính sách  nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm chi phí

@

E

SPEED

 (Nhanh chóng)

EEE

Xác định công việc - Xét duyệt nghiêm ngặt trong dự án - Hiệu quả công việc.

 

E

POWER

 (Năng lực tổ chức)

EEE

Nâng cao kỹ thuật cá nhân và sử dụng những nguồn nhân lực ở nước ngoài.

 

E

QUALITY

(Chất lượng)

EEE

Nỗ lực cải thiện quy trình phát triển phần mềm

(CMMI - Chuẩn quản lý quy trình chất lượng).

 

E

COST

 (Giá thành thấp):

EEE

Chuẩn bị môi trường phát triển cùng với hiệu suất công việc.